Sluiten
Offerte aanvragen Prijsindicatie aanvragen
Buitenverblijf met kachel / open haard

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Royaal Buiten

I. ALGEMEEN DEEL

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Royaal Buiten, handelsnaam van Outdoor-Island B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden gevestigd aan Hoogveld 33, 5427JM te Boekel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75184508.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Outdoor-Island B.V. een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Wederverkoper: de wederpartij als bedoeld in lid 2 die ten aanzien van de door haar bij Outdoor-Island B.V. bestelde producten, op basis van een daartoe tussen partijen aangegane samenwerking, als wederverkoper optreedt.
 5. Partijen: Outdoor-Island B.V. en de wederpartij gezamenlijk.
 6. Overeenkomst: iedere tussen Outdoor-Island B.V. en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Royaal Buiten zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en het eventueel verrichten van werkzaamheden.
 7. Producten: de in het kader van de overeenkomst door Outdoor-Island B.V. aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, speeltoestellen en andere houtproducten begrepen kunnen zijn.
 8. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Outdoor-Island B.V. uit te voeren werkzaamheden, zoals plaatsing en montage van de geleverde producten.
 9. Webwinkel: iedere webwinkel van Outdoor-Island B.V. waarin deze algemene voorwaarden worden gehanteerd, waaronder in elk geval begrepen royaalbuiten.nl.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Outdoor-Island B.V. en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Outdoor-Island B.V. zal de wederpartij vóór of bij totstandkoming van de overeenkomst genoegzaam wijzen op het bestaan van deze algemene voorwaarden, alsook de mogelijkheid om van deze algemene voorwaarden kennis te nemen.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de overeenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Outdoor-Island B.V. is vrijblijvend. Outdoor-Island B.V. kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog herroepen.
 2. Indien de wederpartij de producten voor wederverkoop wenst aan te wenden, dient de wederpartij zich daartoe bij Outdoor-Island B.V. aan te melden. Wederverkoop van de producten geschiedt uitsluitend indien en voor zover zulks geschiedt met de kennelijke instemming van Outdoor-Island B.V..
 3. Indien een aanbod van Outdoor-Island B.V. is gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens, staat de wederpartij in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
 4. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Outdoor-Island B.V., komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Outdoor-Island B.V. anders aangeeft. Echter, indien de wederpartij een bestelling plaatst zonder dat daaraan een concreet aanbod van Outdoor-Island B.V. is voorafgegaan, alsook in geval van een webwinkelbestelling, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat Outdoor-Island B.V. de bestelling per e-mail aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Kennelijke fouten en vergissingen in aanbiedingen en orderbevestiging van Outdoor-Island B.V., binnen Outdoor-Island B.V. niet.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | AFBAKENING VAN DE OVEREENKOMST, PRIJSWIJZIGINGEN EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Outdoor-Island B.V. bekend waren op het moment dat Outdoor-Island B.V. deze prijzen aan de wederpartij heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke Outdoor-Island B.V. redelijkerwijs niet kan voorzien en waarop Outdoor-Island B.V. redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Outdoor-Island B.V. gerechtigd deze prijsstijgingen aan de wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een consument om die reden gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Outdoor-Island B.V. alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de consument om de overeenkomst te ontbinden, geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.
 2. Het bepaalde in het vorige lid voorziet niet in de omstandigheid dat sprake is van prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de door de wederpartij aan Outdoor-Island B.V. verschuldigd wordende prijs hoger of lager uitvallen. In geval van een vaste aanneemsom, zal Outdoor-Island B.V. daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 4. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Outdoor-Island B.V. zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Outdoor-Island B.V. de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Outdoor-Island B.V. zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 6. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Outdoor-Island B.V. gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven.
 7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Outdoor-Island B.V. een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Outdoor-Island B.V., steeds alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Outdoor-Island B.V. voorgeschreven wijze, aan Outdoor-Island B.V. verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de wederpartij Outdoor-Island B.V. steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 2. In geval van plaatsing/montage van de producten door of namens Outdoor-Island B.V., draagt de wederpartij uiterlijk twee dagen vóór aanvang van die werkzaamheden zorg voor het aanleveren van tekeningen met betrekking tot de aanwezigheid van eventuele leidingen of kabels. Outdoor-Island B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van beschadigde kabels en/of leidingen, tenzij de schade is veroorzaakt als gevolg van verwijtbaar handelen van Royaal Buiten doordat de door de wederpartij beschikbaar gestelde tekeningen of informatie in andere vorm, niet deugdelijk in acht zijn genomen.

Wederverkopers

 1. De wederverkoper is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten. Onverminderd het vorenstaande in dit lid, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederverkoper voor eigen rekening en risico van de wederverkoper.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Outdoor-Island B.V. is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Outdoor-Island B.V. is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Outdoor-Island B.V. zich jegens de wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Outdoor-Island B.V. mogelijk mede afhankelijk van de wederpartij of van derden, zoals zijn toeleveranciers. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Outdoor-Island B.V. toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 11 van deze algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van Outdoor-Island B.V. opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding, korting of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 11 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Outdoor-Island B.V. toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Outdoor-Island B.V. niet eerder in dan nadat de wederpartij Outdoor-Island B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Outdoor-Island B.V. na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien Outdoor-Island B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Outdoor-Island B.V. gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van Outdoor-Island B.V. als gevolg van een aan Outdoor-Island B.V. toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De wederpartij is tijdig vóór de uitvoering van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
 • een vrij toegankelijke werkplek;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de overeenkomst te monteren/plaatsen producten;
 • de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid door de door Outdoor-Island B.V. tewerkgestelde personen gewenste zaken en voorzieningen;
 • het verkrijgen van toegang door de door Outdoor-Island B.V. tewerkgestelde personen op de overeengekomen tijd en gedurende het overeengekomen tijdsbestek, tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden;
 • het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de wederpartij kan worden gevergd.
 1. De door Outdoor-Island B.V. tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op en bij de locatie van uitvoering van de werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 2. De wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen van overheidswege en eventuele goedkeuringen van andere derden. De wederpartij vrijwaart Outdoor-Island B.V. van alle aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan.
 3. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel dan wel enige andere verplichting uit de overeenkomst, is Outdoor-Island B.V. voor de eventueel daardoor ontstane schade niet aansprakelijk en is Outdoor-Island B.V., onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de eventueel door hem geleden schade door te berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 8. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Afhankelijk van hetgeen ter zake tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering van de producten (al dan niet in combinatie met plaatsing/montage daarvan door of namens Outdoor-Island B.V.) plaats door verzending daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, dan wel afhalen daarvan door of namens de wederpartij op locatie van Outdoor-Island B.V..
 2. In geval van verzending van de producten komen de bezorgkosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.
 3. In geval van verzending van de producten geen afleveradres door de wederpartij is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 4. Outdoor-Island B.V. bepaalt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten.
 5. De producten worden geleverd op één adres welke goed bereikbaar is met een bus of aanhanger.
 6. Outdoor-Island B.V. behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in het kader van een overeenkomst op afstand zoals bedoeld in artikel 19.1, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.
 8. Indien de producten niet of niet tijdig aan de wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Outdoor-Island B.V. gerechtigd de producten op kosten van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.
 9. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Outdoor-Island B.V. mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Outdoor-Island B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de producten.
 10. Indien Outdoor-Island B.V. bij toepassing van de leden 8 of 9 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichting jegens Outdoor-Island B.V. deugdelijk was nagekomen, komen ook deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. Op het moment dat door of namens Outdoor-Island B.V. aan de wederpartij wordt meegedeeld dat de werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, dient de wederpartij direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van oplevering van het werk.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van het werk redelijkerwijs voor de wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan Outdoor-Island B.V. te worden gemeld. Indien en voor zover de wederpartij de daartoe door Outdoor-Island B.V. opgemaakte opleveringsverklaring zonder voorbehoud heeft ondertekend, verklaart de wederpartij dat het opgeleverde vrij is van ten tijde van de oplevering zichtbare of anderszins kenbare gebreken.
 3. Indien de oplevering van het werk niet plaatsvindt in persoonlijke aanwezigheid van beide partijen, dienen klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken binnen zeven dagen na de oplevering schriftelijk bij Outdoor-Island B.V. te zijn ingediend.
 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de reclames betrekking hebben, bij Outdoor-Island B.V. te worden ingediend.
 5. De wederpartij vrijwaart Outdoor-Island B.V. van aanspraken (van derden) voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door ingebruikname van reeds opgeleverde delen van het werk.
 6. Kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.
 7. Voor zover de overeenkomst slechts voorziet in de verkoop en levering van producten, dient de wederpartij op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan op de pakbon aantekening te (laten) maken. In geval de producten door of namens de wederpartij worden afgehaald, geldt dat door inontvangstname van de producten stilzwijgend verklaard wordt dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden, tenzij ter zake vóór de inontvangstname een schriftelijk voorbehoud is gemaakt.
 8. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de reclames betrekking hebben, bij Outdoor-Island B.V. te zijn ingediend.
 9. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Outdoor-Island B.V. is geklaagd.
 10. Klachten ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij Royaal Buiten te zijn ingediend.
 11. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de (op)levering uitdrukkelijk door de wederpartij is erkend, bijvoorbeeld middels een door de wederpartij ondertekend opleverformulier of ondertekende pakbon, vloeit er voor Royaal Buiten uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 12. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Royaal Buiten bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 10. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. Op het (op)geleverde rust uitsluitend garantie indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Gebreken anders dan op grond van een toerekenbare tekortkoming van Outdoor-Island B.V. ten aanzien van de door of namens Royaal Buiten opgeleverde montage-/plaatsingswerkzaamheden, of anders dan op grond van een defect van het product als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, valt in elk geval buiten de garantie.
 2. Een door Outdoor-Island B.V. verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Outdoor-Island B.V. kunnen doen gelden (non-conformiteit).
 3. Gebruikssporen en verkleuringen ten gevolge van inwerking van licht valt niet onder garantie. Voorts is geen garantie van toepassing ten aanzien van verkleuring van hout, ondergeschikte kleurafwijkingen van hout, natuurlijke veranderingen in hout, alsook het optreden van droogtescheuren en scheluwtrekken. De wederpartij aanvaardt dat bij de levering reeds sprake kan zijn van enige droogtescheuren.
 4. Garantie geldt slechts bij blootstelling van het (op)geleverde aan normale omstandigheden en gebruik waartoe het (op)geleverde volgens de overeenkomst is bestemd. Tenzij ten aanzien van deze bestemming anders is overeengekomen, geldt garantie slechts bij normaal gebruik.
 5. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Outdoor-Island B.V. kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van ongevallen, verkeerd onderhoud, nalatigheid, normale slijtage, misbruik, vandalisme, oppervlaktecorrosie op metalen onderdelen, verkleurde oppervlakken en andere cosmetische problemen, rotting in geval van ondergrondse bevestiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling of plaatsing/montage door of vanwege de wederpartij zelf, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften, montage- of overige aanwijzingen van of vanwege Outdoor-Island B.V., het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Outdoor-Island B.V. zijn uitgevoerd.
 6. De wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 7. In geval van een geldige garantieaanspraak van de wederpartij, zal Outdoor-Island B.V. het gebrek herstellen of het product vervangen, zulks ter beoordeling van Outdoor-Island B.V.. Herstel dan wel vervanging geldt voor Outdoor-Island B.V. als volledige schadeloosstelling. De aansprakelijkheid van Outdoor-Island B.V. ter zake het eventueel niet nakomen van de garantieverplichtingen jegens de wederpartij is beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, voor zover deze kosten redelijk zijn. De wederpartij zal derden evenwel niet eerder opdracht geven tot herstel of vervanging dan nadat de wederpartij Royaal Buiten schriftelijk in gebreke heeft gesteld ter zake de nakoming van zijn garantieverplichtingen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Royaal Buiten zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming van de garantieverplichtingen ook na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. Outdoor-Island B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Outdoor-Island B.V. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Outdoor-Island B.V. is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Outdoor-Island B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Outdoor-Island B.V. in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Outdoor-Island B.V. gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de door haar aan Outdoor-Island B.V. verschuldigde en eventueel nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Royaal Buiten op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De wederpartij is verplicht de schade die Outdoor-Island B.V. ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Outdoor-Island B.V. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die Outdoor-Island B.V. op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN & BETALINGEN

 1. Bezorgkosten en belastingen, waaronder de btw mede begrepen, komen aanvullend voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 2. Prijzen voor plaatsing/montage zijn exclusief afvoer van overtollige grond, schone grondverklaring en herbestraten. Grond en overige vrijgekomen materialen blijven eigendom van de wederpartij. Extra werkzaamheden, gederfde uren, inzet van kranen en het verwijderen van verborgen bodemmateriaal zoals puin, worden doorberekend op basis van nacalculatie. Montage/plaatsing is exclusief eventuele aanleg en overige grondwerken, met uitzondering van te maken gaten voor betonpoeringen/verankering.
 3. Outdoor-Island B.V. is gerechtigd te vorderen dat de door de wederpartij verschuldigde bedragen geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling worden voldaan, met dien verstande dat Outdoor-Island B.V. een consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. Indien de consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Als vooruitbetaling wordt niet aangemerkt betaling bij levering, doch vóór montage/plaatsing.
 4. Outdoor-Island B.V. is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Outdoor-Island B.V. is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is Royaal Buiten in geval van betalingsverzuim van de wederpartij dan ook gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij haar betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de door Outdoor-Island B.V. aangewezen betaalmethode.
 6. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument niet dwingend in de weg staat.
 7. Outdoor-Island B.V. is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 8. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar direct of indirect voor de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar gestelde informatie, gebreken van of ongeschiktheid van de (on)roerende zaken van de wederpartij waaraan de werkzaamheden worden verricht, tenzij Outdoor-Island B.V. deze gebreken of ongeschiktheid kende, gebreken aan of ongeschiktheid van eventuele materialen of hulpmiddelen die door wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Outdoor-Island B.V. kan worden toegerekend.
 2. In het kader van plaatsing/montage is Outdoor-Island B.V. niet aansprakelijk voor eventueel ontstane rijsporen.
 3. Outdoor-Island B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Outdoor-Island B.V. is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5 en 6 van dit artikel, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Outdoor-Island B.V. in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Outdoor-Island B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Outdoor-Island B.V. toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Royaal Buiten aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Outdoor-Island B.V. te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Outdoor-Island B.V. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Outdoor-Island B.V. ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Outdoor-Island B.V. is beperkt tot ten hoogste herstel van de werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Outdoor-Island B.V. betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Royaal Buiten beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Outdoor-Island B.V. betrekking heeft.
 3. Indien de aansprakelijkheid van Outdoor-Island B.V. ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden excessief is, zal de aansprakelijkheid van Outdoor-Island B.V. nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Outdoor-Island B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Outdoor-Island B.V. dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 4. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 9, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Outdoor-Island B.V. één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 5. De wederpartij vrijwaart Outdoor-Island B.V. van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Outdoor-Island B.V. toerekenbaar is.
 6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 7. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Outdoor-Island B.V..

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 9, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Outdoor-Island B.V..
 2. Bij Outdoor-Island B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand zoals bedoeld in artikel 19.1, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Outdoor-Island B.V. aan de wederpartij verkochte producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de betreffende overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Outdoor-Island B.V. hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Outdoor-Island B.V. of door Outdoor-Island B.V. aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Outdoor-Island B.V. is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

 1. Outdoor-Island B.V. en zijn licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. de wederverkoopactiviteiten van de wederpartij voortvloeit.
 2. Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Outdoor-Island B.V. c.q. haar licentiegevers het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN ALGEMEEN DEEL

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Outdoor-Island B.V. aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

De bepalingen van dit tweede hoofdstuk zijn, onverminderd toepassing van het bepaalde in het algemeen deel van deze algemene voorwaarden (artikel 1 tot en met 18), specifiek en uitsluitend van toepassing op zogenaamde “overeenkomsten op afstand”. Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van het algemeen deel van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van dit tweede hoofdstuk, prevaleren de bepalingen van dit tweede hoofdstuk.

ARTIKEL 19. | DEFINITIES

In dit tweede hoofdstuk worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.6 die tussen Outdoor-Island B.V. en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Outdoor-Island B.V. en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Outdoor-Island B.V. geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Outdoor-Island B.V. op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 2. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst op afstand te ontbinden tot veertien dagen na ontvangst van de producten door of namens de consument.

ARTIKEL 20. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen nadat de producten zijn afgeleverd, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 3. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. de levering van producten die na levering naar hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken, zoals in geval van duurzame vereniging van de producten in beton;
 5. een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.
 6. Indien eventuele plaatsing/montage van de producten door of namens Outdoor-Island B.V. plaatsvindt gedurende de bedenktijd als bedoeld in lid 1, geschiedt dit uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument. Indien de consument vervolgens gebruik maakt van zijn recht van ontbinding, dient de consument voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de demontage van de producten, al dan niet door tussenkomst van Outdoor-Island B.V.. In zodanig geval is Royaal Buiten nimmer aansprakelijk voor de tijdige uitvoering van de demontage en teruglevering van de producten. Ook indien Royaal Buiten de demontage verzorgt, komen de kosten daarvan voor rekening van de consument. Voorts is de consument in zodanig geval op grond van artikel 6:230s lid 4 BW aan Royaal Buiten de prijs verschuldigd voor de montagewerkzaamheden die in eerste aanleg zijn betaald.
 7. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Outdoor-Island B.V. aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Outdoor-Island B.V.. Zo spoedig mogelijk nadat Outdoor-Island B.V. in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Outdoor-Island B.V. de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 8. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten, alsmede de eventuele verpakking(en) daarvan. De consument mag de producten slechts in die mate hanteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen.
 9. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en eventueel meegeleverde verpakking(en) aan Royaal Buiten retourneren. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het verzoek bij Outdoor-Island B.V. heeft ingediend om de overeenkomst op afstand te ontbinden. Indien Outdoor-Island B.V. heeft aangeboden de te retourneren producten af te halen op locatie van de consument en de consument daarmee instemt, bedragen de retourkosten € 50,-, tenzij uitdrukkelijk anders door Outdoor-Island B.V. is vermeld. Ook in andere gevallen dan bedoeld in de vorige zin, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 10. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Outdoor-Island B.V. is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 11. Outdoor-Island B.V. zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering en minus de eventuele kosten als bedoeld in lid 3, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Outdoor-Island B.V. zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Royaal Buiten niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Outdoor-Island B.V. aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.